Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Opolskim w Opolu jest samorządnym i niezależnym związkiem zawodowym zrzeszającym pracowników UO oraz jego emerytów i rencistów.

Celem Związku jest obrona praw, interesów i godności pracowników Uczelni. W szczególności Związek reprezentuje interesy zawodowe i socjalne swoich członków wobec kierownictwa Uczelni, jej organów kolegialnych i jednoosobowych, administracji oraz organizacji społecznych i samorządowych oraz współpracuje z władzami Uczelni w gospodarowaniu zakładowym funduszem świadczeń socjalnych… (ze Statutu ZNP w UO)

Aktualności


ZNP w UO