Uchwały Zarządu Uczelnianego ZNP w UO w 2017 roku 


UCHWAŁA Nr 5/2017

Zarządu Uczelnianego ZNP w Uniwersytecie Opolskim

z dnia 29 czerwca 2017 roku

 

w sprawie: przyznawania zasiłku okolicznościowego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2017 roku

Zarząd Uczelniany ZNP w UO uchwala, co następuje:

Nauczyciele akademiccy (członkowie ZNP) mogą otrzymać zasiłek okolicznościowy z okazji DEN w wysokości 200 zł po wcześniejszym złożeniu wniosku


UCHWAŁA Nr 4/2017

Zarządu Uczelnianego ZNP w Uniwersytecie Opolskim

z dnia 25 maja 2017 roku

 

w sprawie: przyznawania z okazji Dnia Dziecka biletów do kina pracownikom – członkom ZNP, których dzieci są w wieku 3-9 lat oraz dopłaty do podręczników dla dzieci 10 -16

Zarząd Uczelniany ZNP w UO  uchwala, co następuje:

Zarząd Uczelniany ZNP w UO wyraża jednomyślnie zgodę na przyznanie z okazji Dnia Dziecka otwartych biletów do kina pracownikom członkom ZNP, których dzieci są w wieku 3-9 lat oraz dopłatę do podręczników dla dzieci w wieku 10-16 lat. Koszt biletu otwartego ok. 30 zł, dopłata do podręczników 50 zł (dopłata do podręczników po okazaniu faktury vat wystawionej na ZNP w UO).


UCHWAŁA Nr 3/2017

Zarządu Uczelnianego ZNP w Uniwersytecie Opolskim

z dnia 16 lutego 2017 roku

 w sprawie: przeznaczenia wyniku finansowego netto za rok 2016

Działając na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 5 Statutu ZNP w związku z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) Zarząd Uczelniany Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Opolskim postanawia:

§1

Przeznaczyć nadwyżkę przychodów nad kosztami wypracowaną w 2016 roku, w wysokości 8 604,05 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset cztery złote 05/100) na zwiększenie przychodów roku 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA Nr 2/2017

Zarządu Uczelnianego ZNP w Uniwersytecie Opolskim

z dnia 16 lutego 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZNP w Uniwersytecie Opolskim za rok 2016

Działając na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 5 Statutu ZNP w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.), po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej ZNP w Uniwersytecie Opolskim, Zarząd Uczelniany Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Opolskim postanawia:

§1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Opolskim za rok 2016 obejmujące:

  1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 73 502,11 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset dwa złote 11/100);
  2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., wykazujący wynik finansowy netto w kwocie 8 604,05 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset cztery złote 05/100);
  3. informacje ogólne do sprawozdania finansowego oraz informacje uzupełniające do bilansu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 UCHWAŁA Nr 1/2017

Zarządu Uczelnianego ZNP w Uniwersytecie Opolskim

z dnia 16 lutego 2017 roku

w sprawie: przyznawania zapomogi – zasiłku świątecznego w 2017 roku.

            Zarząd Uczelniany ZNP w UO  uchwala, co następuje:

  1. Pracownicy (członkowie ZNP) niebędący nauczycielami akademickimi mogą otrzymać zapomogę – zasiłek świąteczny w wysokości 200 zł po wcześniejszym złożeniu wniosku o taką zapomogę.
  2. Emeryci – członkowie ZNP w UO mogą otrzymać zapomogę – zasiłek świąteczny w wysokości 50 zł po wcześniejszym złożeniu wniosku o taką zapomogę.
  3. Zasiłki będą wypłacane do końca maja 2017 roku.