UCHWAŁY ZARZĄDU ZNP W UO w 2019 ROKU


UCHWAŁA Nr 8/2019
Zarządu Uczelnianego ZNP w Uniwersytecie Opolskim
z dnia18 września 2019 roku

w sprawie: przyznawania zasiłku okolicznościowego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2019 roku

Zarząd Uczelniany ZNP UO uchwala, co następuje:

Nauczyciele akademiccy (członkowie ZNP) mogą otrzymać zasiłek okolicznościowy z okazji DEN w wysokości 200 zł po wcześniejszym złożeniu wniosku.


UCHWAŁA Nr 7/2019
Zarządu Uczelnianego ZNP w Uniwersytecie Opolskim
z dnia 4 czerwca 2019 roku

w sprawie: zwołania walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego

 

Zarząd Uczelniany ZNP UO uchwala, co następuje:

Zarząd Uczelniany zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 18 września 2019. Zebranie odbędzie się w Auli A w budynku przy ul. Oleskiej 48. Pierwszy termin godz. 1245, drugi termin godz. 1315.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

UCHWAŁA Nr 5/2019
Zarządu Uczelnianego ZNP w Uniwersytecie Opolskim
z dnia 9 maja 2019 roku

w sprawie: dopłaty do otwartych biletów do kina pracownikom – członkom ZNP

Zarząd Uczelniany ZNP w UO  uchwala, co następuje:

Zarząd Uczelniany ZNP w UO wyraża jednomyślnie zgodę na dopłatę przez ZNP do otwartych biletów do kina pracownikom członkom ZNP. Pracownik za bilet będzie płacił tylko 5zł. Każdemu członkowi przysługuje tylko 1 bilet.


UCHWAŁA Nr 4/2019
Zarządu Uczelnianego ZNP w Uniwersytecie Opolskim
z dnia 9 maja 2019 roku

w sprawie: przyznawania z okazji Dnia Dziecka biletów do kina pracownikom – członkom ZNP, których dzieci są w wieku 3-16 lat

Zarząd Uczelniany ZNP w UO  uchwala, co następuje:

Zarząd Uczelniany ZNP w UO wyraża jednomyślnie zgodę na przyznanie z okazji Dnia Dziecka otwartych biletów do kina pracownikom członkom ZNP, których dzieci są w wieku 3-16 lat. Koszt biletu otwartego ok. 25 zł.


UCHWAŁA Nr 3/2019
Zarządu Uczelnianego ZNP w Uniwersytecie Opolskim
z dnia 9 maja 2019 roku

w sprawie: przeznaczenia wyniku finansowego netto za rok 2018

Działając na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 5 Statutu ZNP w związku z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) Zarząd Uczelniany Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Opolskim postanawia:

§ 1

Przeznaczyć nadwyżkę przychodów nad kosztami wypracowaną w 2018 roku, w wysokości 4 761,54 zł (słownie: cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden złotych 54/100) na zwiększenie przychodów roku 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA Nr 2/2019
Zarządu Uczelnianego ZNP w Uniwersytecie Opolskim
z dnia 9 maja 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZNP w Uniwersytecie Opolskim za rok 2018

Działając na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 5 Statutu ZNP w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.), po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej ZNP w Uniwersytecie Opolskim, Zarząd Uczelniany Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Opolskim postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Opolskim za rok 2018 obejmujące:

  1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 95 889,59 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 59/100);
  2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., wykazujący wynik finansowy netto w kwocie 4 761,54 zł (słownie: cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden złotych 54/100);
  3. informacje ogólne do sprawozdania finansowego oraz informacje uzupełniające do bilansu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA Nr 1/2019
Zarządu Uczelnianego ZNP w Uniwersytecie Opolskim
z dnia 7 lutego 2019 roku

w sprawie: przyznawania zapomogi – zasiłku świątecznego w 2019 roku

Zarząd Uczelniany ZNP w UO  uchwala, co następuje:

  1. Pracownicy (członkowie ZNP) niebędący nauczycielami akademickimi mogą otrzymać zapomogę – zasiłek świąteczny w wysokości 200 zł po wcześniejszym złożeniu wniosku o taką zapomogę.
  2. Emeryci – członkowie ZNP mogą otrzymać zapomogę – zasiłek świąteczny w wysokości 50 zł po wcześniejszym złożeniu wniosku o taką zapomogę.
  3. Zasiłki będą wypłacane do końca maja 2019 roku.