Uchwały Walnego Zebrania ZNP w Uniwersytecie Opolskim w 2018 roku 

UCHWAŁA Nr 1/2018
Walnego Zebrania ZNP w Uniwersytecie Opolskim
z dnia 12 kwietnia 2018 roku

w sprawie: przyznawania z okazji Dnia Dziecka biletów do kina pracownikom – członkom ZNP, których dzieci są w wieku 3-16 lat

Walne Zebranie ZNP w UO uchwala, co następuje:
Walne Zebranie ZNP w UO wyraża jednomyślnie zgodę na przyznanie z okazji Dnia Dziecka otwartych biletów do kina pracownikom członkom ZNP, których dzieci są w wieku 3-16 lat. Koszt biletu otwartego ok. 25 zł. 

 Uchwały Zarządu Uczelnianego
ZNP w Uniwersytecie Opolskim w 2018 roku 

 

UCHWAŁA Nr 9/2018
Zarządu Uczelnianego ZNP w Uniwersytecie Opolskim
z dnia 7 czerwca 2018 roku

w sprawie: ustalenia rozliczania podróży służbowych

Zarząd Uczelniany ZNP UO uchwala, co następuje:
Zarząd Uczelniany przyjmuje rozliczenie podróży służbowej takie, jakie obowiązuję w Związku Nauczycielstwa Polskiego tj:
– wysokość diety powyżej 12 godz. – 23zł (przy niepełnym wyżywieniu dziennym),
– wysokość diety powyżej 12 godz. – 0zł (przy pełnym wyżywieniu.),
– wysokość diety powyżej 8 godz. a poniżej 12 godz. – 11,50zł (pół diety),
– ryczałt na dojazdy – 4,60zł, na każdy rozpoczęty dzień podróży służbowej,
– rozliczenie biletów PKP i autobusowych wg załączników.


UCHWAŁA Nr 5/2018
Zarządu Uczelnianego ZNP w Uniwersytecie Opolskim
z dnia 22 marca 2018 roku

w sprawie: przeznaczenia wyniku finansowego netto za rok 2017

Działając na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 5 Statutu ZNP w związku z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) Zarząd Uczelniany Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Opolskim postanawia:

§1
Przeznaczyć nadwyżkę przychodów nad kosztami wypracowaną w 2017 roku, w wysokości 11 550,22 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 22/100) na zwiększenie przychodów roku 2018.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA Nr 4/2018

Zarządu Uczelnianego ZNP w Uniwersytecie Opolskim
z dnia 1 marca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZNP w Uniwersytecie Opolskim za rok 2017

Działając na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 5 Statutu ZNP w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.), po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej ZNP w Uniwersytecie Opolskim, Zarząd Uczelniany Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Opolskim postanawia:

§1
Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Opolskim za rok 2017 obejmujące:
1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 91 128,05 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych 05/100);
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r., wykazujący wynik finansowy netto w kwocie 11 550,22 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 22/100);
3. informacje ogólne do sprawozdania finansowego oraz informacje uzupełniające do bilansu.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA Nr 3/2018
Zarządu Uczelnianego ZNP w Uniwersytecie Opolskim
z dnia 25 stycznia 2018 roku

w sprawie: doprecyzowania przyznawania okolicznościowego prezentu w wysokości 100zł z tytułu przejścia członka ZNP na emeryturę lub rentę

Zarząd Uczelniany ZNP w UO uchwala, co następuje:
Po przejściu członka ZNP na emeryturę lub rentę ZNP przyznaje prezent okolicznościowy w wysokości 100 zł (wypłacane na podstawie faktury wystawionej na ZNP w UO). Prezentem musi być przedmiot trwały np. książka, obraz, zegar, komplet pościeli, zestaw ręczników, komplet do kawy lub herbaty itp.


UCHWAŁA Nr 2/2018
Zarządu Uczelnianego ZNP w Uniwersytecie Opolskim
z dnia 25 stycznia 2018 roku

w sprawie: doprecyzowania przyznawania zasiłku statutowego z tytułu urodzenia dziecka

Zarząd Uczelniany ZNP w UO uchwala, co następuje:
Zasiłek statutowy z tytułu urodzenia dziecka przysługuje członkowi ZNP, któremu urodziło się dziecko, przysposobił je lub stworzył dla dziecka rodzinę zastępczą.


UCHWAŁA Nr 1/2018
Zarządu Uczelnianego ZNP w Uniwersytecie Opolskim
z dnia 25 stycznia 2018 roku

w sprawie: przyznawania zapomogi – zasiłku świątecznego w 2018 roku

Zarząd Uczelniany ZNP w UO uchwala, co następuje:
1. Pracownicy (członkowie ZNP) niebędący nauczycielami akademickimi mogą otrzymać zapomogę – zasiłek świąteczny w wysokości 200 zł po wcześniejszym złożeniu wniosku o taką zapomogę.
2. Emeryci – członkowie ZNP mogą otrzymać zapomogę – zasiłek świąteczny w wysokości 50 zł po wcześniejszym złożeniu wniosku o taką zapomogę.
3. Zasiłki będą wypłacane do końca maja 2018 roku.