Uchwały Zarządu Uczelnianego ZNP w UO w 2015 roku


UCHWAŁA Nr 13/2015

Zarządu Uczelnianego ZNP w Uniwersytecie Opolskim
z dnia 22 września 2015 roku

w sprawie: przyznawania zasiłku okolicznościowego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2015 roku

Zarząd Uczelniany ZNP w UO uchwala, co następuje:
Nauczyciele akademiccy (członkowie ZNP) mogą otrzymać zasiłek okolicznościowy z okazji DEN w wysokości 200 zł po wcześniejszym złożeniu wniosku.


UCHWAŁA Nr 12/2015

Zarządu Uczelnianego ZNP w Uniwersytecie Opolskim
z dnia 18 czerwca 2015 roku

sprawie: podjęcia decyzji o zakupie symbolicznego „gwoździa” do sztandaru RSzWiN ZNP z okazji X-lecia przystąpienia RSzWiN ZNP do ZNP

Zarząd Uczelniany ZNP w UO uchwala, co następuje:
Zarząd Uczelniany ZNP w UO wyraża jednomyślnie zgodę na przeznaczenie kwoty 200 zł na ufundowanie symbolicznego „gwoździa” do sztandaru RSzWiN ZNP.


UCHWAŁA Nr 11/2015

Zarządu Uczelnianego ZNP w Uniwersytecie Opolskim
z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: przeznaczenia wyniku finansowego netto za rok 2014

Działając na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 5 Statutu ZNP w związku z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) Zarząd Uczelniany Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Opolskim postanawia:

§1

Przeznaczyć nadwyżkę przychodów nad kosztami wypracowaną w 2014 roku, w wysokości 8 043,35 zł (słownie: osiem tysięcy czterdzieści trzy złote 35/100) na zwiększenie przychodów roku 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA Nr 10/2015

Zarządu Uczelnianego ZNP w Uniwersytecie Opolskim
z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: w zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZNP w Uniwersytecie Opolskim za rok 2014

Działając na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 5 Statutu ZNP w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.), po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej ZNP w Uniwersytecie Opolskim, Zarząd Uczelniany Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Opolskim postanawia:

§1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Opolskim za rok 2014 obejmujące:

bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 64 898,06 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 06/100);
rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r., wykazujący wynik finansowy netto w kwocie 8 043,35 zł (słownie: osiem tysięcy czterdzieści trzy złote 35/100);
informacje ogólne do sprawozdania finansowego oraz informacje uzupełniające do bilansu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA Nr 7/2015

Zarządu Uczelnianego ZNP w Uniwersytecie Opolskim
z dnia 16 kwietnia 2015 roku

w sprawie: przyznawania z okazji Dnia Dziecka paczek pracownikom – członkom ZNP, których dzieci są w wieku 3-9 lat

Zarząd Uczelniany ZNP w UO uchwala, co następuje:
Zarząd Uczelniany ZNP w UO wyraża jednomyślnie zgodę na przyznanie z okazji Dnia Dziecka paczek pracownikom członkom ZNP, których dzieci są w wieku 3-9 lat.


UCHWAŁA Nr 6/2015

Zarządu Uczelnianego ZNP w Uniwersytecie Opolskim
z dnia 16 kwietnia 2015 roku

w sprawie: przedłużenia korzystania z Porad i Ochrony Prawnej dla Zarządów ZNP w firmie CORIS LEX ­– abonament Silver

Zarząd Uczelniany ZNP UO uchwala, co następuje:
Zarząd Uczelniany ZNP w UO wyraża jednomyślnie zgodę na przedłużenie umowy od 1 maja do 30 kwietnia 2016 z firmą Coris Lex Services sp. z o.o. o świadczeniu usług Telefonicznej Asysty Prawnej (TAP) – abonament Silver. Koszt usługi wynosi 60 zł miesięcznie.


UCHWAŁA Nr 5/2015

Zarządu Uczelnianego ZNP w Uniwersytecie Opolskim
z dnia 16 kwietnia 2015 roku

w sprawie: przedłużenie umowy od 1 maja do 30 kwietnia 2016 z Nauczycielską Agencją Ubezpieczeniową

Zarząd Uczelniany ZNP w UO uchwala, co następuje:
Zarząd Uczelniany ZNP w UO wyraża jednomyślnie zgodę na przedłużenie umowy od 1 maja do 30 kwietnia 2016 z Nauczycielską Agencją Ubezpieczeniową o przystąpieniu wszystkich pracujących członków ZNP UO do grupowego ubezpieczenia w ramach programu NNW ZNP i postanawia sfinansować składkę roczną w kwocie 12 zł na jednego pracującego członka ZNP w UO.


UCHWAŁA Nr 4/2015

Zarządu Uczelnianego ZNP w Uniwersytecie Opolskim
z dnia 26 marca 2015 roku

w sprawie: sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem uproszczeń w rachunkowości przewidzianych dla Jednostek Mikro

Zarząd Uczelniany ZNP w UO uchwala, co następuje:
Na podstawie art. 3, ust. 1 a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 330 .z późniejszymi zmianami), uchwala się co następuje.

§ 1

W związku ze spełnieniem kryteriów niezbędnych do uznania Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Opolskim za Jednostkę Mikro, począwszy od 2014 r. sprawozdania finansowe będą sporządzane z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3 oraz art. 48b ust. 4 ustawy o rachunkowości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA Nr 3/2015

Zarządu Uczelnianego ZNP w Uniwersytecie Opolskim
z dnia 26 marca 2015 roku

w sprawie: przyznawania zapomogi – zasiłku świątecznego w 2015 roku

Zarząd Uczelniany ZNP w UO uchwala, co następuje:
Pracownicy (członkowie ZNP) niebędący nauczycielami akademickimi mogą otrzymać zapomogę – zasiłek świąteczny w wysokości 200 zł po wcześniejszym złożeniu wniosku o taką zapomogę.


UCHWAŁA Nr 2/2015

Zarządu Uczelnianego ZNP w Uniwersytecie Opolskim
z dnia 19 marca 2015 roku

w sprawie: zmian w statucie ZNP w Uniwersytecie Opolskim

Zarząd Uczelniany ZNP w UO uchwala, co następuje:
Przyjmuje następujące zmiany:

  • W paragrafie 16 dopisujemy punkt 3 o treści: Do składania oświadczeń woli w imieniu ZNP w UO, w tym w sprawach majątkowych konieczne jest zgodne współdziałanie Prezesa Zarządu Uczelnianego oraz jednego z jego członków upoważnionych przez ten Zarząd. Reprezentacja ta ma charakter łączny.
  • Zmieniamy treść paragrafu 21, który otrzymuje zapis:
    Punkt 1. W sprawach nieuregulowanych odpowiednie zastosowanie znajduje statut ZNP.
    Punkt 2. Statut wchodzi w życie po zarejestrowaniu w sądzie.