Uchwały Zarządu Uczelnianego ZNP w UO w 2016 roku


UCHWAŁA Nr 8/2016

Zarządu Uczelnianego ZNP w Uniwersytecie Opolskim
z dnia 13 października 2016 roku

w sprawie: przyznawania zasiłku okolicznościowego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2016 roku

Zarząd Uczelniany ZNP UO uchwala, co następuje:
Nauczyciele akademiccy (członkowie ZNP) mogą otrzymać zasiłek okolicznościowy z okazji DEN w wysokości 200 zł po wcześniejszym złożeniu wniosku.


UCHWAŁA Nr 6/2016

Zarządu Uczelnianego ZNP w Uniwersytecie Opolskim
z dnia 21 kwietnia 2016 roku

w sprawie: przeznaczenia wyniku finansowego netto za rok 2015

Zarząd Uczelniany ZNP w UO  uchwala, co następuje:
Działając na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 5 Statutu ZNP w związku z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) Zarząd Uczelniany Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Opolskim postanawia:

§1

Przeznaczyć nadwyżkę przychodów nad kosztami wypracowaną w 2015 roku, w wysokości 8 604,05 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset cztery złote 05/100) na zwiększenie przychodów roku 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA Nr 5/2016

Zarządu Uczelnianego ZNP w Uniwersytecie Opolskim
z dnia 21 kwietnia 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZNP w Uniwersytecie Opolskim za rok 2015

Zarząd Uczelniany ZNP w UO  uchwala, co następuje:
Działając na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 5 Statutu ZNP w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.), po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej ZNP w Uniwersytecie Opolskim, Zarząd Uczelniany Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Opolskim postanawia:

§1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Opolskim za rok 2015 obejmujące:

bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 73 502,11 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset dwa złote 11/100);
rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r., wykazujący wynik finansowy netto w kwocie 8 604,05 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset cztery złote 05/100);
informacje ogólne do sprawozdania finansowego oraz informacje uzupełniające do bilansu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA Nr 4/2016

Zarządu Uczelnianego ZNP w Uniwersytecie Opolskim
z dnia 3 marca 2016 roku

w sprawie: przyznawania z okazji Dnia Dziecka paczek pracownikom – członkom ZNP, których dzieci są w wieku 3-9 lat oraz dopłaty do podręczników dla dzieci 10 -16

Zarząd Uczelniany ZNP w UO  uchwala, co następuje:
Zarząd Uczelniany ZNP w UO wyraża jednomyślnie zgodę na przyznanie z okazji Dnia Dziecka paczek pracownikom członkom ZNP, których dzieci są w wieku 3-9 lat oraz dopłatę do podręczników dla dzieci w wieku 10-16 lat. Koszt jednej paczki 20-30 zł, dopłata do podręczników 50 zł (dopłata do podręczników po okazaniu faktury vat wystawionej na ZNP w UO).


UCHWAŁA Nr 3/2016

Zarządu Uczelnianego ZNP w Uniwersytecie Opolskim
z dnia 3 marca 2016 roku

w sprawie: przedłużenia dodatkowego ubezpieczenia w programie NNW ZNP w Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej S.A.

Zarząd Uczelniany ZNP w UO  uchwala, co następuje:
Zarząd Uczelniany ZNP UO wyraża jednomyślnie zgodę na przedłużenie umowy od 1 maja 2016 do 30 kwietnia 2017 z Nauczycielską Agencją Ubezpieczeniową o przystąpieniu wszystkich pracujących członków ZNP UO do grupowego ubezpieczenia w ramach programu NNW ZNP i postanawia sfinansować składkę roczną w kwocie 12 zł na jednego pracującego członka ZNP UO.


UCHWAŁA Nr 2/2016

Zarządu Uczelnianego ZNP w Uniwersytecie Opolskim
z dnia 3 marca 2016 roku

w sprawie: przyznawania zapomogi – zasiłku świątecznego w 2016 roku

Zarząd Uczelniany ZNP w UO  uchwala, co następuje:
Pracownicy (członkowie ZNP) niebędący nauczycielami akademickimi mogą otrzymać zapomogę – zasiłek świąteczny w wysokości 200 zł po wcześniejszym złożeniu wniosku o taką zapomogę. Emeryci – członkowie ZNP mogą otrzymać zapomogę – zasiłek świąteczny w wysokości 50 zł po wcześniejszym złożeniu wniosku o taką zapomogę.
Zasiłki będą wypłacane do końca maja 2016 roku.


UCHWAŁA Nr 1/2016

Zarządu Uczelnianego ZNP w Uniwersytecie Opolskim
z dnia 21 stycznia 2016 roku

w sprawie: podwyższenia zasiłku statutowego

Zarząd Uczelniany ZNP UO  uchwala, co następuje:
Zarząd Uczelniany podwyższa od 1 stycznia 2016 zasiłek statutowy do kwoty 600 zł. Nowa kwota zasiłku obowiązuje dla zdarzeń, które odbyły się po 1 stycznia 2016.