UCHWAŁA Nr 7/2020
Zarządu Uczelnianego ZNP w Uniwersytecie Opolskim
z dnia 25 września 2020 roku

w sprawie: powołania Koordynatora Ochrony Danych Osobowych

Zarząd Uczelniany ZNP UO uchwala, co następuje:

§1
Na Koordynatora Ochrony Danych Osobowych w Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Opolskim powołuje Mariusza Garbca.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA Nr 6/2020
Zarządu Uczelnianego ZNP w Uniwersytecie Opolskim
z dnia 25 września 2020 roku

w sprawie: przyznawania zasiłku okolicznościowego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2020 roku

Zarząd Uczelniany ZNP UO uchwala, co następuje:

§1
Nauczyciele akademiccy (członkowie ZNP) mogą otrzymać zasiłek okolicznościowy z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 300 zł po wcześniejszym złożeniu wniosku.
§2
Zasiłek będzie wypłacany do 13 listopada.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


UCHWAŁA Nr 5/2020
Zarządu Uczelnianego ZNP w Uniwersytecie Opolskim
z dnia 1 czerwca 2020 roku

w sprawie: przeznaczenia wyniku finansowego netto za rok 2019

Działając na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 5 Statutu ZNP w związku z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) Zarząd Uczelniany Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Opolskim postanawia:

§1

Przeznaczyć nadwyżkę przychodów nad kosztami wypracowaną w 2019 roku, w wysokości 8 517,58 zł (słownie: osiem tysiące pięćset siedemnaście złotych 58/100) na zwiększenie przychodów roku 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opole, 1 czerwca 2020


 

UCHWAŁA Nr 4/2020
Zarządu Uczelnianego ZNP w Uniwersytecie Opolskim
z dnia 1 czerwca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZNP w Uniwersytecie Opolskim za rok 2019

Działając na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 5 Statutu ZNP w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.), po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej ZNP w Uniwersytecie Opolskim, Zarząd Uczelniany Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Opolskim postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Opolskim za rok 2019 obejmujące:
1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 104 407,17 zł (słownie: sto cztery tysiące czterysta siedem złotych 17/100);
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., wykazujący wynik finansowy netto w kwocie 8 517,58 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset siedemnaście złotych 58/100);
3. informacje ogólne do sprawozdania finansowego oraz informacje uzupełniające do bilansu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opole, 1 czerwca 2020 roku


UCHWAŁA Nr 3/2020
Zarządu Uczelnianego ZNP w Uniwersytecie Opolskim
z dnia 15 maja 2020 roku

w sprawie:  otwartych biletów do kina pracownikom – członkom ZNP.

Zarząd Uczelniany ZNP w UO  uchwala, co następuje:

Zarząd Uczelniany ZNP w UO wyraża jednomyślnie zgodę na rozdysponowanie otwartych biletów do kina pracownikom członkom ZNP. Każdemu członkowi przysługuje tylko 1 bilet. Koszt biletu otwartego ok. 25 zł. Bilety będą wydawane po wcześniejszym ogłoszeniu na stronie Związku i tablicy ogłoszeń.


UCHWAŁA Nr 2/2020
Zarządu Uczelnianego ZNP w Uniwersytecie Opolskim
z dnia 15 maja 2020 roku

 

w sprawie: przyznawania z okazji Dnia Dziecka biletów do kina pracownikom – członkom ZNP, których dzieci są w wieku 3-15 lat

Zarząd Uczelniany ZNP w UO  uchwala, co następuje:

Zarząd Uczelniany ZNP w UO wyraża jednomyślnie zgodę na przyznanie z okazji Dnia Dziecka bezpłatnych otwartych biletów do kina pracownikom członkom ZNP, których dzieci są w wieku 3-15 lat. Koszt biletu otwartego ok. 25 zł. Bilety będą wydawane po wcześniejszym ogłoszeniu na stronie Związku i tablicy ogłoszeń.


 UCHWAŁA Nr 1/2020
Zarządu Uczelnianego ZNP w Uniwersytecie Opolskim
z dnia 15 maja 2019 roku

 

w sprawie: przyznawania zapomogi – zasiłku okolicznościowego w 2020 roku.

Zarząd Uczelniany ZNP w UO  uchwala, co następuje:

  1. Pracownicy (członkowie ZNP) niebędący nauczycielami akademickimi mogą otrzymać zapomogę – zasiłek okolicznościowy na środki ochrony osobistej z tytułu pandemii koronawirusa w wysokości 300 zł po wcześniejszym złożeniu wniosku o taką zapomogę.
  2. Emeryci – członkowie ZNP mogą otrzymać zapomogę – zasiłek okolicznościowy na środki ochrony osobistej z tytułu pandemii koronawirusa w wysokości 100 zł po wcześniejszym złożeniu wniosku o taką zapomogę.
  3. Zasiłki będą wypłacane od 25 maja 2020 roku.